VIHDIN NUORKAUPPAKAMARI R.Y. SÄÄNNÖT

Säännöt on hyväksytty Suoman Nuorkauppakamarit ry:n keskusliiton kokouksessa 4.2.2006 ja Vihdin Nuorkauppakamari ry:n vuosikokouksessa 13.2.2006.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vihdin Nuorkauppakamari ry ja kotipaikka on Vihti. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista nimitystä Junior Chamber Vihti ja Vichtis Juniorhandelskammare. Yhdistyksen toiminta-alue on Luoteis-Uudenmaan talousalue.

2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. -nimisen kansainvälisen järjestön (jäljempänä JCI ) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (jäljempänä Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden

 • kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,

 • kehittää johtajaedellytyksiään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen,

 • osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,

 • antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä

 • lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.
Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3. TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan,

 • järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä,

 • toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten tai ohjelmien ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä

 • edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensa viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä erityisesti pyrkii säilyttämään kiinteän kosketuksen Helsingin Kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamari yksikköön.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja tilapäisesti harjoittaa ravitsemus- ja anniskelutoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan. Sekä myydä mainos- ja ilmoitustilaa jäsenlehdessään ja – luettelossaan sekä harjoittaa muuta projektiluonteista varainhankintaa kuten yhdistyksen toimintaa tukevien kannatustuotteiden ja julkaisujen myyntiä ja muuta siihen verrattavaa toimintaa.

4. JÄSENET

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua yhdistyksen toiminta-alueen elinkeinoelämän tai julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevät ja nuorkauppakamaritoiminnasta kiinnostuneet alle 40-vuotiaat henkilöt.
Jäsenen on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa jäsen täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimivuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta.
Ilman erityistä syytä ei jäseneksi voida valita alle 25-vuotiasta henkilöä.

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi eli koejäseneksi valitaan hallituksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Koejäsenellä on enintään vuosi koeaikaa. Koejäsen vahvistetaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, mikäli koejäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti. Koejäsenaikanaan jäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki oikeudet ja velvoitteet kuin varsinaisella jäsenellä.
Keskusliiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen valitaan suoraan varsinaiseksi jäseneksi ilman koeaikaa yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa.
Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poiketen. Kannatusjäsenen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus.

Koejäsen maksaa liittymismaksun. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuotuisen jäsenmaksun, mutta kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Koejäsenellä, Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.
Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain helmikuussa vuosikokoukseen ja lokakuussa vaalikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
Jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan yhdistykselle.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköpostilla, joka lähetetään jokaiselle jäsenelle, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ja jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.
Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

7. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta,

 • esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto,

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

 • vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma,

 • määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus ja vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio, ja

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. VAALIKOKOUS

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 • päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista,

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kehitysjohtajat ja muut hallituksen jäsenet,

 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, ja

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

10. KOKOUSMENETTELY

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskevat jäseneksi hyväksymistä, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa joissa suoritetaan uusintaäänestys ja mikäli äänet menevä uusintaäänestyksessäkin tasan, ratkaisee arpa.
Kokouksessa toimitettavissa vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jolloin valituksi tulevat eniten ääniä saanet, paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalissa, jossa ehdokkaan tullakseen valituksi on saatava yli puolet äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä.

11. HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä 1-4 kehitysjohtajaa. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, jossa tarvittava enemmistö on ¾ hallituksen koko jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm:

 • vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työnjako,

 • valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,

 • valmistella ja esitellä yhdistyksen toimintaohjeet yhdistyksen kokouksen vahvistettaviksi,

 • ohjata ja valvoa projektityöskentelyä,

 • nimittää keskuudestaan yhdistykselle kehitysjohtajista tarvittavat lohkonvetäjät sekä nimittää yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tiedottajan, elleivät hallituksen jäsenet toimi kyseisissä tehtävissä sekä projektinjohtajat ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista.

13. PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.
Varapuheenjohtajan tehtävänä on perehtyä kamarin toimintaperiaatteisiin. Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä ja hänenkin ollessa estyneenä, hallituksen jäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.

14. TOIMINTALOHKOT

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Kehitysjohtajat ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin. Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektinjohtajia.

15. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

16. TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

17. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa.
Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

18. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.

19. SAAVUTETU JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT